Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Arbeidsgiveravgift


Folketrygdlovens § 23-2 inneholder bestemmelser om arbeidsgiveravgiften.

Arbeidsgiveren skal beregne avgiften og innbetale den til skatteoppkreverens bankkonto annen hver måned.

Lønns-ABC viser hvordan avgiften skal beregnes behandles i forhold til beregning og oppgaveplikt.

Reglene om arbeidsgiveravgift er i det vesentlige samlet i Skattedirektoratets arbeidsgiverhefte ”Del 2 – Arbeidsgiveravgift, beregning og oppgjør”. De mest aktuelle forskrifter er tatt inn i avsnitt 3 i dette heftet. Videre i dette avsnittet gis en alminnelig orientering om viktige spørsmål.

Arbeidsgiveravgiften i Tønsberg er for tiden 14.1 %

Arbeidsgiver/Arbeidstakerregisteret (Aa-registeret)

Bestemmelser om Aa-registeret er gitt av Rikstrygdeverket i forskrift 4. juli 1991 med hjemmel i folketrygdloven paragraf 25-1. 

Hvem er arbeidsgiver?
Arbeidsgiver er enhver som har plikt til å svare arbeidsgiveravgift etter folketrygdloven med utfyllende forskrifter.
Hvem er arbeidstaker?
Arbeidstaker er enhver som arbeider i annens tjeneste for lønn aller annen godtgjørelse. 

Meldingsplikt
Nye arbeidsgivere har plikt til å registrere seg i arbeidsgiverregisteret. Det regnes som ny arbeidsgiver også når det skjer forandringer i det juridiske ansvar, for eksempel ved overgang fra personlig firma til aksjeselskap. Arbeidsgiver skal i denne forbindelse sende melding på fastsatt blankett med nærmere angitte opplysninger om seg selv til enhetsregisteret i Brønnøysund. Nærmere informasjon vil da bli tilsendt.
Mer informasjon om Aa-registeret finner du på NAVs nettsider. 

· Melding sendes til
NAV Aa-registeret
Postboks 4330, Bedriftssenteret
2308 Hamar 

Telefon: 62 02 40 00
Telefaks: 62 02 40 01
E-post: aa-registeret@nav.no


OBS! Det er viktig at blankettene utfylles nøyaktig, og at inn- og utbetalinger skjer til rett tid. Rikstrygdeverkets forskrift, blanketter og nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til trygdekontoret.

Organisasjonsnummer
Det er viktig at tildelt organisasjonsnummer benyttes/påføres:
· ved innbetaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift til skatteoppkreveren
· ved innsending av pliktige oppgaver til skatteoppkreveren vedrørende lønn og annen godtgjørelse (lønns- og trekkoppgaver og følgeskriv), skattetrekk (terminoppgaver) og arbeidsgiveravgift (beregningsoppgaver og årsoppgaver)
· ved korrespondanse med skatteoppkreveren
· ved senere meldinger til NAVTilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 12/20/2013 ]
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan