Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Avtale om Ansvarlig Vertskap

1. Prosjekt Ansvarlig Vertskap
Ansvarlig Vertskap var et 3 årlig prosjekt i Tønsberg kommune i perioden 2010 – 2013.
Ansvarlig vertskap har en forbyggende effekt. Ansvarlig vertskapskurs bidrar til høyere kompetanse og kvalitetsheving blandt bar- og serveringspersonalet ved mange skjenkesteder i kommunen. Kommunen vil videreføre Ansvarlig vertskap i Tønsberg kommune og gi skjenkesteder mulighet til å sertifisere seg, jf. bysrtyrevedtak om "Alkoholpolitiske retningslinjer for Tønsberg kommune 2012-2016 pkt.5".

Deltakere i prosjektet var virksomheter med skjenkebevilling i Tønsberg kommune, politiet i
Tønsberg og Tønsberg kommune.

Styringsgruppen for prosjektet bestod av 2 representanter for serveringsstedene, 1
representant for politiet, 2 politikere og rådmannen. Prosjektleder er sekretær.

Formålet med prosjektet er å bidra til ansvarlig skjenking og fremme forebyggende tiltak ved
skjenkestedene gjennom å

 • forebygge overskjenking og skjenking til mindreårige
 • redusere rusrelatert vold i sentrum og i tilknytning til skjenkestedene
 • heve serveringspersonalets kompetanse og bevissthet i forhold til ansvarlig skjenking og rusrelatert vold
 • at deltakerne i prosjektet arbeider for å etablere en felles forståelse av alkohollovens grenser for akseptabel beruselsesgrad


2. Avtalens parter
Virksomhet med skjenkebevilling og Tønsberg kommune v/ rådmannen

3. Avtalepartenes forpliktelser

1) Virksomhetens forpliktelser:

 • styrer må ha bestått Etablererprøven for serveringsvirksomhet og Kunnskapsprøven om alkoholloven
 • stedforstreder må ha bestått Kunnskapsprøven om alkoholloven
 • ha bar- og serveringspersonell (minimum 1) som enten har bestått Kunnskapsprøven eller har deltatt på kommunens Ansvarlig Vertskap kurs (alkoholloven, serveringsloven og konflikthåndtering)
 • gjennomføre systematisk og dokumentert opplæring av egne ansatte i alkoholloven gjennom virksomhetens internkontrollsystem
 • ha minimum 1 ansatt med Ansvarlig Vertskap kurs til stede i serveringsstedets åpningstid. Når nyansatte er påmeldt kurs og det kan dokumenteres at slik påmelding er utført, er kravet til virksomhetens kompetanse tilfredstilt.
 • delta på samarbeidsmøter vår og høst i Ansvarlig vertskap
 • ikke ha restanser i forhold til skatt og avgifter
 • overholde tobakkskadeloven, alkoholloven og serveringslovens bestemmelser
 • etterfølge vilkår satt av Tønsberg kommune enten i enkeltvedtak eller i forskrift
 • følge opp pålegg fra andre etater som f.eks politi, brannvesen og Arbeidstilsynet


2) Kommunens forpliktelser:

 • tilby minimum 4 Ansvarlig Vertskap kurs (sammensatt kurs i Alkoholloven, Serveringsloven og Konflikthåndtering) pr år – mars, juni, september og november
 • gi kontinuerlig mulighet til å ta prøver Kunnskapsprøven og Etablererprøven
 • utstede kursbevis i ovennevnte kurs
 • utstede sertifikat for Ansvarlig vertskap
 • gjennomføre skjenkekontroller med fokus på veiledning og forebygging 
 • invitere virksomheten til dialogmøte før kommunen tar avgjørelse i sak hvor kontrollrapport har avdekket forhold som kan føre til inndragning av virksomhetens skjenkebevilling

4. Sertifisering
Kommunen behandler søknad om sertifisering fra virksomheter som har inngått forpliktende
avtale om Ansvarlig Vertskap.

Kommunen utsteder sertifikat for Ansvarlig Vertskap når betingelsene for denne avtalen pkt
3.1) Virksomhetens forpliktelser er tilfredsstillende dokumentert av virksomheten.

5. Ugyldig sertifikat
Sertifikatet er ikke lenger gyldig når det 3 ganger ved skjenkekontroll er avdekket brudd på
avtalens pkt 3.1). I tillegg vil sertifikatet være ugyldig ved 2. gangs midlertidig inndragning
samt ved permanent inndragning av skjenkebevillingen.

Det må gå 6 måneder fra en sertifisering har blitt ugyldig til ny søknad om sertifisering kan
vurderes av kommunen.

6. Oppsigelse av avtalen
Virksomheten kan si opp avtalen ved innlevering av sertifikat og blankett til kommunen.Tønsberg,....................................................                                             ...................................................
eier av virksomhet                                                                rådmann + stempel


Bevillingshaver:

Org.nr:

Skjenkestedets navn:Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 05/26/2014 ]
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan