Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Avløpsslam til jordbruk

Avløpsslam fra TAU kan spres på dyrka mark eller på kommunens egne grøntarealer og grøntarealer langs vei og jernbane. Avløpsslam har både en jordforbedrings- og gjødseleffekt. Slam bidrar til å stabilisere og binde jorda slik at jorda blir mindre utsatt for erosjon. Slam fra TAU har stor kalkingseffekt (øker pH) og tilfører jorda nitrogen og fosfor. TAU (Tønsbergfjordens AvløpsUtvalg ) har avtale med entrepenør som sørger for utkjøring og spredning av avløpsslam.

Gårdbrukere som har egnete arealer til slamspredning kan benytte seg av ordningen.

Ta kontakt med http://www.tau.no/  hvis du ønsker slam på dine arealer. 
Fyll ut og underskriv meldeskjema som du får hos TAU.
Arealene hvor det ønskes slam skal merkes av på kart.
Det kreves jordanalyser for arealet. 
Bruk av slam skal inngå i gjødselplan.

TAU sender meldingen  til kommunen senest to uker før første levering.
Landbrukskontoret skriver en landbruksfaglig vurdering.
Miljørettet Helsevern uttaler seg og gir tilbakemelding til TAU 

  • Spredning er kun tillatt i perioden 15.februar til 1.november. 
  • Det er ikke lov å spre på snødekket eller frossen mark.
  • Produkter som inneholder slam kan ikke spres på arealer der det dyrkes grønnsaker ,poteter,bær eller frukt.
    Der slam er brukt kan det først dyrkes slike vekster minimum tre år etter siste sprededato
  • På jordbruksarealer kan det  maksimalt spres 2 tonn tørrstoff pr dekar  hvert 10. år.

Det er utarbeidet egen slamplan for Tønsberg kommune.

 Kontakt oss:

landbrukskontoret@tonsberg.kommune.no
Telefon: 33 34 86 00, 33 34 86 41
Postadresse: Tønsberg Kommune, Kommuneutvikling (landbruk), postboks 2410, 3104 Tønsberg
Besøksadresse: Byfogdløkka, Halfdan Wilhelmsensalle 1.
Kontaktperson: Anne HeklandTilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 04/29/2016 ]
Lover, forskrifter, aktuelle lenker
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan