Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Etiske retningslinjer

Tønsberg kommune har utarbeidet etiske retningslinjer for alle ansatte for å sikre en uavhengig forvaltning. Bystyret vedtok 5.september 2007 en varslingsplakat etter Arbeidsmiljølovens § 2-4 om arbeidstakers rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten.

Etiske retningslinjer


1 Innledning
Tønsberg kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Både folkevalgte og ansatte har ansvar for å etterleve dette prinsippet. Som forvaltere av samfunnets fellesmidler stilles det spesielt høye krav til den enkeltes etiske holdninger.

Alle plikter lojalt å overholde de lover, forskrifter og reglementer som gjelder for kommunens virksomhet. Dette innebærer også at alle forholder seg lojalt til vedtak som er truffet.

2 Åpenhet
Ansatte skal være seg bevisste at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning l kommunen. De skal derfor ta aktiv avstand fra og bekjempe enhver uetisk forvaltningspraksis.
Ansatte må kunne varsle om kritikkverdige forhold i forvaltningen. Før varsling skjer, skal forholdet være tatt opp personlig eller gjennom tillitsvalgtordningen ,med nærmeste leder/ evt. Rådmannen, jfr Arbeidsmiljølovens bestemmelser.

3 Tillit
a ) Folkevalgte og ansatte i kommunen skal ikke utnytte sin stilling til å oppnå personlige fordeler. Dette gjelder likevel ikke gaver av ubetydelig verdi, så som reklamemateriell, blomster o.l. Gaver omfatter ikke bare materielle gjenstander, men også andre fordeler, f.eks. i form av personlige rabatter ved kjøp av varer og tjenester.

b ) Ved tilbud om gaver o.l. som har et omfang som går ut over kommunens retningslinjer, skal nærmeste overordnede kontaktes. Mottatte gaver skal returneres avsender sammen med et brev som redegjør for kommunens regler om dette.
Kopi av returbrevet sendes kommunerevisjonen

c) Moderate former for gjestfrihet og representasjon hører med i samarbeidsforhold og informasjonsutveksling. Graden av slik oppmerksomhet må imidlertid ikke utvikles slik at den påvirker beslutningsprosessen eller kan gi andre grunn til å tro det.

d) Reise- og oppholdsutgifter i faglig sammenheng skal dekkes av kommunen. Unntak fra dette prinsippet kan bare skje etter særskilt vedtak av rådmannen. Folkevalgte legger slike saker frem for Utvalg for finans, plan og næring.

e) Ansatte og folkevalgte kan ikke påberope seg kommunens innkjøp- og rabattordninger, eller på annen måte benytte kommunens navn, for å oppnå spesielle fordeler ved personlig kjøp hos kommunens kunder eller leverandører.
Ovennevnte gjelder også testamentariske gaver, arv eller lignende.

f) Ansatte i ledende stillinger og folkevalgte oppfordres til å registrere sine verv og økonomiske interesser på webregisteret http://www.styrevervregisteret.no

4 Uavhengighet og objektivitet
Kommunens folkevalgte og ansatte skal unngå å komme i situasjoner som kan medføre konflikt mellom kommunens og personlige interesser. Dette kan også gjelde tilfeller som ikke rammes av forvaltningslovens habilitetsbestemmelser.
Dersom personlige interesser kan påvirke avgjørelsen i en sak en har faglig ansvar for eller forøvrig deltar i behandlingen av, skal en ta dette opp med overordnede.

Eksempler på slike mulige interessekonflikter kan være :
· Forretningsmessige forhold til tidligere arbeidsgiver eller arbeidskolleger.
· Lønnet og/eller ulønnet verv som kan påvirke ens arbeid i kommunen.
· Engasjement i interesseorganisasjoner eller politisk virksomhet som berører forhold som den enkelte arbeider med i kommunen.
· Personlige økonomiske interesser som kan føre til at vedkommende medarbeider kommer i en konkurransesituasjon eller lojalitetskonflikt i forhold til kommunens virksomhet.
· Familiære - , nære sosiale - og forretningsforbindelser

Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med behandling av saker i kommunen, må respekteres og ikke brukes til personlig vinning.
All informasjon som gis i forbindelse med virksomhet for kommunen, skal være korrekt og pålitelig og ikke med hensikt gis tvetydig formulering.

5. Privat bruk av kommunens utstyr
Virksomhetenes retningslinjer, rutiner og prosedyrer for ansattes bruk av kommunens utstyr skal godkjennes av rådmannen.

6. Retningslinjer for gaver til folkevalgte og ansatte
Gaver til folkevalgte og ansatte kan bare skje i samsvar med fastsatte retningslinjer


7. Retningslinjer for offentlige anskaffelser
Offentlige anskaffelser skal bare skje i samsvar med Lov om offentlig anskaffelser og innkjøpsbok for offentlige anskaffelser i Tønsberg kommune.Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 09/02/2013 ]
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan