Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Fastleger

Alle kommuner i Norge skal ha en fastlegeordning for sine innbyggere.

Tema

Helsetjeneste

Om fastlegeordningen
Kommunen inngår avtale med  leger om allmennlegepraksis i kommunens fastlegeordning.  
Fastlegen har ansvar for sine listepasienter og dekker alle allmennlegeoppgaver innen somatikk, psykisk helse og rus.

Hvem kan få tjenesten
Alle som er bosatt i en kommunen har rett til å stå på liste hos en fastlege.  Som bosatt regnes den som er registrert i folkeregisteret.

Asylsøkere og deres familiemedlemmer har rett til å stå på liste når de er medlem av folketrygden.

Pasienten velger selv fastlege og bytte lege hvis det er ledig plass på fastlegelisten.  Du har rett på to fastlegebytter per kalendår.

Fastlegebytte kan gjøres via helsenorge.no.  
Oversikt over fastleger med ledige listeplasser i Tønsberg finner du her.

  • Du kan selv velge hvilken lege du vil ha som fastlege, men legen må ha ledig kapasitet på listen sin. Du kan velge en fastlege i en annen kommune enn den du bor i.
  • Du kan også fritt velge en lege som ikke er med i fastlegeordningen, men da må du betale mer for konsultasjonen.
  • Hvis du har foreldreansvar for barn under 16 år, velger du også fastlege for barnet ditt.
  • Ved opphold på sykehjem, har du krav på å beholde fastlegen din, men du må bruke sykehjemslegen så lenge du bor der.
  • Din fastlege skal også hjelpe deg i akutte tilfeller på dagtid i uken. Alle legekontorer er forpliktiget til å avsette rimelig tid tiil akutte konsultasjoner. Fastlegen har plikt til å prioritere pasienter på egen liste.

Hva koster tjenesten
Du betaler en egenandel til fastlegen.  Egenandelen teller med i opptjening til frikort for egenandelstak 1. 

I tillegg må du selv betale utgifter som f.eks bandasjemateriell og utstyr som er nødvendig for din behandling.

Noen pasienter slipper å betale egenandel for undersøkelse og behandling hos fastlegen, blant annet barn under 16 år og gravide på svangerskapskontroll.  
Les mer her.

Kontaktinformasjon
Virksomhet Helsetjenester

E-post:  postmottak@tonsberg.kommune.no
Telefon: 33 34 80 00Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 05/27/2016 ]
Informasjon
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan