Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg
Logo innbyggerinitiativ

Innbyggerinitiativ

Initiativretten er en demokratisk rettighet som betyr at du som innbygger kan fremme politiske saker du er opptatt av for Tønsberg bystyre, hvis du samler minst 300 underskrifter. Politikerne plikter å behandle forslaget i løpet av seks måneder.

Hva er et innbyggerinitiativ ?

Med innbyggerinitiativ menes at innbyggerne i Tønsberg kommune kan kreve at et konkret forslag blir behandlet av bystyret, forutsatt at visse minimumsvilkår er oppfylt. Forslaget  fremmes elektronisk via http://www.minsak.no eller som vanlig postgang. Etter kommuneloven §39 a har bystyret plikt til å ta stilling til forslaget.

Hvem kan benytte seg av initiativretten?
Initiativretten kan benyttes av innbyggere i Tønsberg kommune. Forslag kan også fremmes av personer under 18 år.


Krav om støtte til forslaget
Forslag kan fremmes hvis 2% av innbyggerne, alternativt 300 innbyggere, bosatt i Tønsberg kommune stiller seg bak forslaget. Støtten skal dokumenteres i form av navn, adresse og postnummer på de som støtter forslaget. De som stiller seg bak et forslag kan være under 18 år.


Forslagets innhold

Forslag som fremmes må gjelde kommunens virksomhet, enten oppgaver kommunen faktisk er engasjert i (lovpålagt eller frivillig) eller oppgaver kommunen kan drive med, forutsatt at kommunestyret har myndighet til å ta beslutning på det aktuelle saksområdet. Initiativretten kan ikke brukes for å omgjøre vedtak fattet av kommunestyret i budsjettsammenheng.


Tidligere behandlet forslag
Et forslag med samme innhold kan ikke fremmes to ganger i løpet av samme valgperiode. Et forslag kan heller ikke settes fram på nytt før det er gått fire år siden forslaget sist ble fremmet/behandlet av bystyret.


Krav til formulering
Det må fremgå av forslaget hva en ønsker at bystyret skal ta stilling til. Forslaget bør være så presist formulert at det er mulig for kommunestyret å vedta forslaget slik det fremstår.


Informasjon om initiativtaker og kontaktperson
Det må fremgå av forslaget hvem som er initiativtaker (e), samt navn, adresse, telefonnummer og  e-post adresse på kontaktperson.


Hvor sendes forslaget?
Forslaget  sendes Tønsberg kommune kommune elektronisk til Tønsberg kommune eller manuelt via posten til:
Tønsberg kommune, Postboks 2410, 3104 Tønsberg

Kommunal- og regionaldepartementet har åpnet en egen nettportal som gjør det enklere for innbyggerne å fremme innbyggerinitiativ elektronisk. Forslagsstilleren kan eventuelt også sende inn tilstrekkelig antall underskrifter (300) til kommunens e-post mailto:postmottak@tonsberg.kommune.no

Initiativretten er en demokratisk rettighet som betyr at du som innbygger kan fremme politiske saker du er opptatt av for bystyret, hvis du samler minst 300 underskrifter. Politikerne plikter å behandle forslaget i løpet av seks måneder.

Innbyggernes initiativrett

Initiativretten gjelder alle kommunens innbyggere, også personer under 18 år.

Kontaktperson for ordningen i Tønsberg kommune er Jan Petter Bergan, telefon 33 34 81 01 eller 91 78 02 59 mailto:jan.petter.bergan@tonsberg.kommune.no

Hva kreves for å bruke initiativretten?
Initiativretten er beskrevet i Kommunelovens §39a. Følgende bestemmelser gjelder:

Forslagets innhold
Kommunestyret plikter å ta stilling til et forslag som gjelder kommunens virksomhet. Kommunen kan også velge å ta stilling til forslag der beslutningsmyndighet ligger et annet sted, men der det likevel kan være naturlig at kommunens politikere engasjerer seg.

Antall underskrifter
2% av innbyggerne i kommunen - alternativt 300 i kommunen må støtte på forslaget. I Tønsberg kommune vil det si at minst 300 personer må underskrive forslaget.

Tidsfrist
Kommunestyret skal ta stilling til forslaget senest 6 måneder etter at det er fremmet.

Tilbakemelding til initiativtakerne
Initiativtakerne skal informeres om de avgjørelser som treffes og de tiltak som gjennomføres som følge av forslaget. Initiativtakerne må oppgi hvem som er kontaktpersoner for initiativet slik at disse kan underrettes.

Begrensninger i adgang til å fremme forslag på nytt
Initiativretten er ment som et virkemiddel for å få fremmet nye saker. Et forslag med samme innhold kan ikke fremmes to ganger i løpet av samme valgperiode. Et forslag kan heller ikke settes frem på nytt før det er gått fire år siden forslaget sist ble fremmet.

Ingen klageadgang
Initiativtakerne har ikke krav på noe bestemt utfall av saken. Et forslag som er fremmet som innbyggerinitiativ og som blir nedstemt i bystyret, kan ikke påklages med mindre dette følger av andre regler.

Behandling og oppfølgning av forslag

Rådmannen mottar innkomne forslag og legger disse sakene fram for bystyret i Tønsberg så raskt som mulig. Forslag som åpenbart ikke oppfyller lovens vilkår for behandling kan avvises av rådmannen. Bystyret skal holdes fortløpende orientert om forslag som avvises. Er rådmannen i tvil om lovens vilkår er oppfylt, legges forslaget frem for bystyret til avgjørelse.

Kommunestyrets behandling av mottatte forslag
Bystyret plikter selv å ta stilling til et forslag som oppfyller lovens krav, jf. Pkt 2.1- 2.4 i retningslinjene. Bystyret kan velge å ta stilling til et forslag selv om det ikke oppfyller lovens krav. Bystyret skal ta stilling til forslaget senest 6 måneder etter at det er fremmet.

Oppfølgning
Den oppgitte kontaktperson for forslaget skal informeres om saksgang, vedtak som fattes, og om de eventuelle tiltak som gjennomføres som følge av vedtaket.

Klage
Forslag som er fremmet etter reglene for innbyggerinitiativ og som blir nedstemt av bystyret kan ikke påklages med mindre dette følger av andre regler, for eksempel forvaltningslovens regler om klage over enkeltvedtak.Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 08/27/2013 ]
Forslag
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan