Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Ledsagerbevis for funksjonshemmede

Ledsagerbevis er et dokument i form av et kort som utstedes til den funksjonshemmede. Ledsagerbeviset skal gi den funksjonshemmedes ledsager fri eller rabattert adgang til offentlige kultur og fritidsarrangementer samt visse transportmidler.

Målgruppe

Funksjonshemmede

Kriterier/vilkår

Normalt vil ordningen gjelde følgende hovedgrupper av funksjonshemminger:

 • Bevegelseshemming
 • Hørselshemming
 • Synshemming
 • Psykisk og fysisk utviklingshemming
 • Skjult funksjonshemming som for eksempel alvorlige psykiske lidelser.
 • Hjerte/lungesykdommer, allergier. Etc.

  Det foretas ingen økonomisk behovprøving i forbindelse med søknaden, og ordningen er ikke knyttet opp til om vedkommende mottar trygdeytelser. Nedre aldersgrense for søkere er normalt 8 år. Vurderingen tar utgangspunkt i hva vedkommende kunne ha deltatt i på egenhånd hvis vedkommende ikke hadde vært funksjonshemmet.

  Svekket helsetilstand på grunn av høy alder kvalifiserer ikke til ledsagerbevis. Ordningen skal forbeholdes mennesker som på grunn av funksjonshemming ikke kan delta i samfunnet uten å ha med seg ledsager. For å få tildelt ledsagerbevis må det foreligge et åpenbart behov for bistand for å kunne delta på offentlige kultur- og fritidsarrangementer samt benytte offentlige transportmidler.

  Pris på tjenesten

  Ledsagerbevis utstedes gratis.

  Gjeldende pris på billetten

  Hva som er gjeldende pris på billetten fastsettes av arrangøren eller transportselskapet. Noen vil kreve full pris av kortholderen dersom ledsager går gratis. Andre vil i tillegg gi rabatt på full pris til kortholderen, dersom denne for eksempel er trygdet. NSB/tog aksepterer ledsagerbevis for hele landet, men gir 50% rabatt til kortholderen og 50% rabatt til ledsageren på full pris. Dette gjelder også en del buss- og transportsselskaper.

  Lover og retningslinjer

  Gjeldende lov og regelverk
  Dette er ikke en lovpålagt tjeneste.

  Utarbeidede retningslinjer fra Statens Råd for Funksjonshemmede, samt merknader til disse fra og med 01.04.2001, med henvisning til Regjeringens handlingsplan for funksjonshemmede 1998-2001.

  Klageadgang: Forvaltningslovens § 28, 2. ledd.

  Veiledning – hvordan få utført eller motta tjenesten

  Du kan kontakte kommunen får å få hjelp til å søke ledsagerbevis. Søknadsskjema, informasjon og veiledning kan du få ved å henvende deg til Servicesenteret i Tønsberg rådhus. Passfoto må vedlegges søknaden samt uttalelse fra enten fastlege, legespesialist, offentlig godkjent helseinstitusjon eller kommunens helse- og sosialseksjon om den funksjonshemmedes behov for ledsager.

  Innkomne søknader behandles av Servicesenteret. Det vil bli fattet vedtak. I vedtaket du mottar vil det fremgå om du har fått tildelt tjenesten eller ikke. Får du innvilget tjenesten vil du få selve reisebeviset (plastkortet) tilsendt fra Servicesenteret.

  Klagemulighet

  Får du avslag på din søknad om ledsagerbevis kan du klage på vedtaket innen en frist på 3 uker fra du mottok vedtaket. Klagen sendes til Tønsberg kommune Servicesenteret.

  Klageinstans er Klageutvalget i Tønsberg kommune, men før klagen sendes dit skal den sendes til Servicesenteret som vil vurdere om det er grunn til å endre vedtaket. Opprettholdes vedtaket sendes saken til Klageutvalget for behandling.

  Merknader

  Ledsagerbevis kan ikke benyttes av andre, og ved misbruk av ordningen vil ledsagerbevis kreves tilbakelevert.

  Kontaktinformasjon

  Tønsberg kommune
  Servicesenteret
  Postboks 2410
  3104 Tønsberg

  Besøksadresse : Halfdan Wilhelmsensgt 1 C, inngang fra Seebergsgt. 

  Telefon: 33 34 81 00


Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 03/31/2017 ]
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan