Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Økonomisk sosialhjelp - NAV

Nav Tønsberg holder til på Statens Park. Kontakt oss på tlf 55 55 33 33.

Hvordan kontakte NAV

Hvem kan søke om økonomisk sosialhjelp

Hva kan du få hjelp til?

Hvordan gå fram for å søke?

Dokumentasjon til søknaden

Vilkår

Svar på søknaden

Hvordan kan du klage?

Taushetsplikt og innsynsrett

 

Hvordan kontakte NAV

Du kan ringe, skrive eller besøke oss personlig. Ønsker du en samtale med en saksbehandler, må du bestille time på forhånd. Første time brukes til kartlegging av din økonomiske situasjon og dine muligheter til å bli økonomisk selvhjulpen.

 

Hvem kan søke om økonomisk sosialhjelp

Innbyggerne i Tønsberg kommune som for tiden ikke klarer seg selv økonomisk, kan søke om økonomisk sosialhjelp.
Vanligvis er det bare personer over 18 år som har rett til økonomisk sosialhjelp.

Før du søker om økonomisk sosialhjelp bør du ha prøvd å ordne opp i din økonomi selv. Alle andre muligheter til å klare seg selv økonomisk skal være prøvd, slik som lønnet arbeid, trygd, dagpenger, oppsparte midler med mer. Klarer du ikke å dekke din gjeld, bør du kontakte den du skylder penger, f.eks banken og be om betalingsutsettelse eller endring av tilbakebetalingen.

 

Hva kan du få hjelp til?

Du kan søke om støtte til livsopphold, boutgifter og andre utgifter etter vurdering i det enkelte tilfellet. Sosialhjelp er ment å være kortvarig og midlertidig. Vi gir også råd, veiledning og praktisk bistand i forhold til din livssituasjon.

 

Hvordan gå fram for å søke?

Du søker om økonomisk sosialhjelp på et eget skjema. Skjemaet får du tilsendt eller utlevert ved henvendelse til NAV Tønsberg eller på vår nettside under skjema .

Du må sende eller levere søknaden til Nav Tønsberg. Alle punkter i søknaden må besvares og søknaden må signeres.
I utgangspunktet skal ektefeller søke sammen, og dere skal opplyse om begges økonomi og begge må signere søknaden.

 

Dokumentasjon til søknaden

Når du søker om økonomisk sosialhjelp, er det en del dokumentasjon du må levere inn. Du vil motta et forvaltningsbrev der du får informasjon hva du må levere inn av dokumentasjon dersom ikke alt er innlevert. Kontakt saksbehandler dersom du lurer på noe.

Dersom NAV Tønsberg ikke har mottatt etterspurt dokumentasjon, kan søknaden din bli avslått med denne begrunnelsen.

Her kommer en oversikt over vanlige dokumenter som kan være relevant å vedlegge søknaden:

Inntekter:

Arbeidsinntekt, lønnslipp
Alle trygdeytelser, utbetalingsslipper
Barnebidrag
Bostøtte, vedtak
Andre inntekter
Formue, hus, hytte, campingvogn, eventuelle verdipapirer eller bankinnskudd
Kontoutskrifter for de siste 3 månedene
Likning for siste år
Eventuelt andre inntekter

Utgifter:

Husleie, leiekontrakt, husleiebok
Renter og avdrag på boliglån, giro eller avtale
Strøm, giro
Annen oppvarming, giro
Kommunale avgifter, giro
Innbo- og boligforsikring, giro
Gjeldsforhold, regninger
Eventuelt andre utgifter

Ved arbeidsledighet

Dokumentasjon på at du har søkt arbeidsledighetstrygd ved NAV arbeid
Dokumentasjon på at du har overholdt din meldeplikt til NAV arbeid og meldedata.

Ved sykdom og arbeidsuførhet

Bekreftelse på trygdesøknader som er under behandling
Kopi av avslag eller innvilgelse av trygdeytelser
Sykemelding

 

 

Vilkår

Det kan settes vilkår for hjelpen med målsetting om å gjøre deg selvhjulpen. slike vilkår kan være at du plikter å levere meldekort til NAV arbeid, du må skaffe deg rimeligere bolig, du må søke bostøtte med mer.

Det kan stilles vilkår om aktivitetsplikt, det vil si at du deltar i daglige aktiviteter og utføring av arbeidsoppgaver for å bidra til at du kommer raskere i jobb.

 

Svar på søknaden

Søknader med nødvendige opplysninger og dokumentasjon besvares vanligvis innen 3 uker

Økonomisk sosialhjelp kan gis fra den dagen du søkte. Hjelpen settes vanligvis inn på din bankkonto. Utbetaling i form av  rekvisisjon skjer kun ved spesielle behov.

Hvordan kan du klage?

Klagen rettes til NAV Tønsberg, som da vil vurdere søknaden på nytt. Hvis du ikke får medhold i klagen, vil den videresendes til Fylkesmannen for endelig beslutning.

Du kan få hjelp til å skrive klagen ved henvendelse til NAV Tønsberg.

Taushetsplikt og innsynsrett

Taushetsplikt

Ansatte ved NAV Tønsberg er underlagt taushetsplikt. Det gis vanligvis ikke personalopplysninger til utenforstående uten din tillatelse. Det finnes enkelte lovregulerte unntak fra taushetsplikten.

Innsynsrett

Når du henvender deg til NAV Tønsberg, blir det ofte opprettet en journalmappe. Du har rett til å få se papirene i saken din. Det finnes enkelte unntak fra innsynsretten i henhold til forvaltningsloven.Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 01/30/2017 ]
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan