Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Personalpolitikk

Tønsberg kommune har som bevisst målsetting å rekruttere, utvikle og beholde dykige medarbeidere. Vår personalpolitikk gjenspeiler dette. Virksomhetslederne har det daglige personalansvaret for sin virksomhet. Årlig kjøres medarbeiderundersøkelser som skal evaluere og korrigere vår personalpolitikk.

Overordnet mål:

Beholde og rekruttere gode medarbeidere i den kommunale tjenesteproduksjonen gjennom en aktiv og strategisk personalpolitikk.
Kommunens økonomiske handlefrihet skal bedres gjennom omdisponering av eksisterende
ramme, effektivisering av tjenesteproduksjonen og en fornuftig og bærekraftig utnyttelse av
inntektspotensialet.

Tønsberg kommune vil nå sin målsetting om å dekke de behov innbyggerne og brukerne har for kommunale tjenester blant annet gjennom et kompetent og motivert personale.

En personalpolitikk som oppleves positiv blant de ansatte, er en meget viktig forutsetning for å nå denne målsettingen. Personalpolitikken må også være slik utformet at den skaper åpenhet og trygghet i en tid som stiller krav til omstillingsevne samt bidrar til å skape positiv holdning og vilje til å være aktiv i omstillingsprosessen.
Utvikling av en slik personalpolitikk må være en dynamisk og stadig pågående prosess.
Det finnes ikke " den riktige personalpolitikken ", men det finnes en personalpolitikk som bidrar til at målene nås.

Rådmannen har hovedansvaret for at det innenfor de rammer som kommunen har til disposisjon, skapes nødvendig handlingsrom, samt å sette personalpolitikk på dagsorden og se til at de som har det daglige ansvaret, får virkemidler som setter dem i stand til å praktisere en god personalpolitikk.

Den enkelte virksomhetsleder har ansvar for å følge opp de personalpolitiske retningslinjene og tilrettelegge og iverksette tiltak på området, i samarbeid med ansattes representanter.

Når rammer, målsettinger og tiltak er vedtatt, er det arbeidsgiver og arbeidstakere i fellesskap som har ansvaret for å praktisere personalpolitikken på en måte som skaper et godt klima mellom de involverte parter. Den enkelte leder har et spesielt ansvar for å få det til.

Tønsberg kommune har en livsfaseorientert personalpolitikk.
En personalpolitikk som sikrer fokus på de ulike livsfaser, vil være avgjørende for Tønsberg kommune i konkurransen om den attraktive arbeidskraften i årene som kommer. For å sikre dette må kommunen arbeide langsiktig og kontinuerlig.

Som arbeidsgiver betyr det at Tønsberg kommune har en holdning om at de ansatte representerer en ressurs som man er villig til å vedlikeholde gjennom ulike investeringer, for å opprettholde arbeidsglede og arbeidsevne i alle livsfaser.

For den ansatte handler det om at den evnen og viljen man har til å arbeide frem til opprinnelig pensjonsalder, er et resultat av hva man har opplevd gjennom hele arbeidslivet.

Derfor inkluderer en livsfaseorientert personalpolitikk i sterk grad elementene forebygging og medarbeiderutvikling.
Konkretisere tiltak i personalarbeidet skal sikre:

  • God helse
  • Trivsel blant de ansatte
  • Arbeidsoppgaver som man mestrer - i alle faser av arbeidskarrieren.


Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 09/02/2013 ]
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan