Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Saksgang helse og omsorg

Kommunen skal gi veiledning og informasjon til personer som har behov for å søke om tjenester eller klage over avslag på tjenester.

Veiledning
Kommunen skal hjelpe de som har behov for det til fylle ut søknader, brev og andre dokumenter som er nødvendig for å få tjenester.   Den samme veiledningsplikten gjelder for hjelp til å utarbeide en klage over vedtak.

Hvis andre søker for den som skal ha tjenesten skriftlig fullmakt vedlegges søknaden.

Søknad
Søknader behandles av virksomhet Tildeling helse- og omsorgstjenester.  Før saken kan avgjøres må søkers ønsker og behov kartlegges.  I mange tilfeller er det nødvendig med hjemmebesøk.  I tillegg må det innhentes helseopplysninger fra lege hvis disse ikke er vedlagt søknaden.

Saksbehandlingstid
Kommunen skal behandle søknader så snart som mulig.  Er det akutte behov blir de behandlet raskt.  Hvis saken ikke kan behandles innen én måned, skal det gis beskjed om grunnen til det.  Samtidig skal det opplyses om når saken kan forventes å bli behandlet ferdig.

Vedtak - innvilgelse/avslag
Avgjørelse av søknader om helse- og omsorgstjenester skal gis skriftlig.  Ved tildeling av tjenester skal hjelpebehovet framgå av vedtaket. 
Avslås søknaden skal det gis en begrunnelse sammen med vedtaket.  Er søknaden helt eller delvis innvilget kan du be om begrunnelse hvis den ikke følger med vedtaket. 
Fristen for dette tilsvarer klagefristen - 4 uker.

Klage over vedtak
Søkere av kommunens helse- og omsorgstjenester kan klage på avgjørelsen.  Klagen må beskrive hva det klages over og begrunnelse for klagen. 

Kommunen skal gi veiledning hvis det er nødvendig. Klagen skal sendes til den instansen som tok avgjørelsen.  Vanligvis vil det være kommunens tildelingskontor

Frist for å klage er 4 uker fra mottak av vedtaket.

Hvis kommunen ikke endrer sin avgjørelse vil klagen bli oversendt Fylkesmannen. 

Klage over tjenesteutførelsen
Mottakere av helse- og omsorgstjenester i kommunen kan klage over selve utførelsen av tjenesten.  Klagen sendes til kommunen eller Fylkesmannen.

Pasientskadeerstatning
Kommunen er medlem av Norsk Pasientskadeerstatning.  Har du fått en skade som skyldes behandlingssvikt fra kommunen og skaden har ført til et økonomisk tap kan du ha krav på erstatning.  Informasjon om krav på erstatning og skademelding til Norsk Pasientskadeerstatning finnes på deres nettsider www.npe.no.

Pasient- og brukerombudet
Ombudet kan bistå brukere og pasienter med  vurdering av saker og gi råd og veiledning om hvordan de bør gå videre.
De kan også bistå med å kontakte tjenestene, skrive brev og formulere en klage dersom det er nødvendig.  Pasient- og brukerombudets bistand er gratis.Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 02/27/2015 ]
Aktuell informasjon
Selvbetjening
Regelverk
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan