Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Samfunnssikkerhet og beredskap

Målsettingen med kommunens arbeid for samfunnssikkerhet er å redusere sårbarhet og gjøre samfunnet mer robust ved å redusere omfang og skader av uønskede hendelser.

Kommunens rolle/ansvar er:

 • Ingen andre kan overta kommunens rolle i forhold til innyggerne – alle bor i en kommune.
 • Kommunen har ansvar for alle som bor i kommunen
 • Kommunens rolle er sentral og uomtvistelig – herunder dens ansvar for infrastruktur og tjenester.


Kommunale ansvarsområder som er aktuelle i forbindelse med beredskap og krisehåndtering:

 • Helse, sosial, omsorg
 • Kommunalteknikk - veg, vann, avløp
 • Brannvern
 • Skole/Barnehage
 • Kultur

Beredskap omfatter tjenesteområdene :

 • Helse, sosial, omsorg
 • Kommunalteknikk - veg, vann, avløp
 • Brannvern
 • Skole/Barnehage
 • Kultur

Mer om områdene:

Helse, sosial og omsorg

- Forebyggende helsetjenester
- Fastlege inkl. legevaktordning
- Smittevern
- Hjemmebasert omsorg (eldre, PU, psykiatri...)
- Sykehjem
- Sosial omsorg, barnevern
- Planplikt (lov om helsemessig og sosial beredskap) 

Kommunalteknikk - Bydrift 

- Komunale veier, bruer og ferge
- Kommunale avløpsledninger, overvannsledninger og vannledninger/høydebasseng, fordeling av vann i kriser
- Akutt forurensning
- Renovasjon
- Forurensning 

Brann og ulykke – Vestfold Interkommunale Brannvesen (VIB) 

- Forebyggende virksomhet (brannsyn i virksomhet, informasjon, feiervesen)
- Brann-/ulykkeberedskap
- Akutt forurensning

Prinsipp for beredskapsplanleggingen

Tre hovedprinsipper går igjen i krise- og beredskapsplanleggingen.

–Ansvarsprinsippet
–Likhetsprinsippet
–Nærhetsprinsippet

Systematikken i det kommunale beredskapsarbeidet

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)

- Avdekke risiko og sårbarhet i kommunen
- Ta for seg hendelser som ikke det ordinære driftsapparatet ivaretar
- Analyserer ulike scenarier og konsekvensen av disse
- Sikre beredskapshensyn i øvrig planlegging

Planverket

- Beredskaps- og Kriseplanen skal gi grunnlag og bakteppe for de aktører som vil kunne bli involvert i en krise/uønsket hendelse.
- I tillegg en operativ og praktisk del som skal brukes i krise/ved uønsket hendelse, for å unngå eller redusere tap av skader på mennesker, miljø og materiell/verdier.

To faser i krise-/redningsarbeidet:

- Akuttfasen - redde liv, miljø og verdier (Politi, Brannvesen, Helse, IUA, Frivillige organisasjoner, Sivilforsvaret/FIG, Forsvaret, Kystverket).

- Kriseledelse - ivaretakelse av samfunnsoppgavene (Støtte redningsarbeidet, motvirke skader, fortsette tjenesteproduksjonen, overta situasjonen, normalisere forholdene).

Kommunal intern organisering

Hovedprinsipp:

–Politisk og administrativ forankring
–Forpliktende planlegging - tydelige målsettinger
–God beredskap i fred = God beredskap i krise

Myndigheten:

–Politisk vedtak
–Rådmannen formelt
–Virksomhetsleder.

Beredskapsrådet (BR)
BR er kommunens samarbeidsorgan i beredskapsspørsmål mellom kommunale og statlige/private totalforsvarsmyndigheter på lokalt/regionalt plan.
BR er et forum for gjensidig informasjon om den enkeltes beredskapsmessige status.

Sammensetting:

 • Kommunens kriseledelse
 • Brann
 • Politi
 • Sivilforsvaret
 • Heimevernet 
 • Frivillige organisasjoner
 • Fylkesmannen (støttespiller)


Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 04/28/2014 ]
Mer informasjon
Andre ressurser
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan