Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Skogfond

Alle skogeiere som hogger tømmer for salg skal sette av en del av salgsverdien på en skogfondskonto. Denne kontoen forvaltes av kommunen. Skogeierne kan bruke av disse fondsmidlene til investeringer på skogeiendommen. Brukes skogfondet til investeringer, er det i de fleste tilfeller 85 % skattefordel. Skogeierne kan sette av 4 – 40 % av brutto tømmerverdi på skogfond.

Skogfondsmidler kan brukes til:

 • All skogkultur (planting, suppleringsplanting, markberedning, såing, ungskogpleie, sprøyting, kunstig kvisting, forhåndsrydding, grøfterensk, suppleringsgrøfting og gjødsling)
 • Underskudd ved tynningsdrift
 • Etablering av felt for juletre- og pyntegrøntproduksjon
 • Nybygging og ombygging av skogsbilveger og traktorveger
 • Vegvedlikehold av skogsbilveger
 • Skogbruksplan
 • Skogforsikring
 • Grensearbeid i utmark
 • Kurs og kursmateriell (aktivt skogbruk mv.)
 • Miljøtiltak
 • Bioenergitiltak
 • Merverdiavgift

Hvem kan få tjenesten:
Skogeiere.

Søknad
For at skogfondsmidler skal kunne utbetales, må du ha foretatt investeringer i egen skog.  De investeringer og tiltak som skogfondet skal brukes til, må være faglig, økonomisk og økologisk forsvarlige, og må ikke være i strid med skogbrukslovens formål og bestemmelser. 

Krav om utbetaling av skogfondsmidler, som inkluderer eget arbeid, skjer ved at du sender refusjonskrav til kommunen.

Søknadsfrist
Krav om utbetaling av skogfondsmidler skal sendes kommunen senest ett år fra utgangen av det kalenderår investeringen ble gjennomført.

Kontakt oss
Telefon: 33 34 86 00 / 33 34 86 43

E-post: postmottak@tonsberg.kommune.no eller landbrukskontoret@tonsberg.kommune.no

Postadresse: Tønsberg Kommune, Kommuneutvikling (landbruk), P.B. 2410, 3104 Tønsberg

Besøksadresse: Byfogdløkka, Halfdan Wilhelmsens allé 1.

Kontaktperson: Hans Ivar Nesse Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 03/24/2017 ]
Lover og forskrifter/ Søknadsskjema
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan