Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

SLT - Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak

 1. SLT er en modell for samordning, ikke et aktivitetsprogram. Målet er å få mer effekt ut av allerede igangsatte tiltak ved at forskjellige etater/virksomheter støtter og utfyller hverandres arbeid, ikke å sette i gang så mange nye aktiviteter som mulig.
 2. Det må ligge en bevisst politisk vilje bak samordningen, og kommunens og politiets ledelse må sitte sentralt i modellens styrende organ. (styringsgruppen)
 3. Samordningen fungerer bare etter hensikten dersom det ansettes en SLT-koordinator. Koordinatoren skal ikke være aktivitetsleder, men inspirator og pådriver i forhold til praktikerne i de ulike virksomhetene. Koordinatoren skal, som det ligger i navnet, koordinere eksisterende tiltak; få de forskjellige aktørene til å samordne sine utspill og jobbe mot felles mål.

Modellen er initiert fra statlig hold av Det kriminalitetsforebyggende råd (Kråd), regjeringens spesialorgan for forebygging av kriminalitet, som et bidrag til en mer effektiv kriminalitetsforebygging i lokalmiljøet.

Samarbeidsprosjekt mellom Nøtterøy – Tønsberg - Tønsberg politistasjon

I 2005 bestemte kommunene Nøtterøy og Tønsberg i samarbeid med Tønsberg politistasjon å søke Kråd om midler til oppstart av et 5-årig SLT prosjekt. En koordinator for prosjektet ble tilsatt og prosjektet startet opp 20.01.2006. 


Mandat for prosjektet:
Etablere et kriminalitetsforebyggende samarbeid i Nøtterøy og Tønsberg hvor målsettingen er å forebygge og redusere kriminalitet i de to kommunene. SLT prosjektet skal bidra til at en forpliktende og god samordning etableres. Tiltakene skal være med på å redusere kriminalitet, forebygge rus og redusere utvikling av psykiske problemer og atferdsproblematikk blant barn og unge. Arbeidet skal tilstrebe en nulltoleranse på de nevnte områder.Hensikten er å komme fram til både interne og kommuneovergripende tverrfaglige tiltak, som kan forebygge rus og kriminalitet blant barn og ungdom i Nøtterøy og Tønsberg. Politiet er en sentral samarbeidspartner i dette arbeidet. Hvem gjør hva, hvordan og når, når enkeltindivider får problemer og grupper av barn og unge blir en utfordring/belastning for lokalmiljøet?


Målgruppen er barn og unge mellom 12 – 18 år og spesielt de som:

 • er i startgropa på en kriminell løpebane - begår lovbrudd
 • har vanskelige oppvekstforhold
 • er utsatt for omsorgssvikt
 • viser dårlig tilpasning til omgivelsene.
 • har utviklet bekymringsfull atferd - vold, rus og kriminalitet.


SLT har som målsetting å:

 • bevisstgjøre barn og ungdom på konsekvenser knyttet til kriminelle handlinger og rusmisbruk.
 • styrke og utvikle ressurser og selvtillit hos barn og unge for å hindre utstøting og stå imot gruppepress.
 • bevisstgjøre foreldrene på deres del av ansvaret.
 • skape et godt tverrfaglig og tverretatlig forpliktende samarbeid med en helhetlig tilnærming.
 • gi alle som arbeider med barn og ungdom en felles forståelse av utfordringer og trender i ungdomsmiljøet.
 • informere og bevisstgjøre andre aktører som er utsatt for barne- og ungdomskriminalitet, og som selv kan bidra i det forebyggende arbeidet.


Organisering av SLT-arbeidet i Nøtterøy og Tønsberg:

 1. Styringsgruppen består av ordførerne / representanter fra rådmannsnivå, politistasjonssjefen og har SLT koordinator som sekretær. Styringsgruppens oppgaver er å etablere de overordnete rammene for kommunens totale innsats for forebygging av kriminalitet blant barn og unge.
 2. Arbeidsutvalget har ansvar for den praktisk koordinering av det kriminalitetsforebyggende arbeidet. Deltakerne i arbeidsutvalget er sentralt plassert i sine respektive virksomheter/etater for å kunne fatte beslutninger, og sette inn ressurser innenfor gitte rammer.
 3. Utførende nivå står for det direkte kriminalitetsforebyggende arbeidet. I praksis omfatter dette førstelinjetjenesten, avdelinger og ansatte som arbeider direkte med de unge. Styringen og prioriteringene skjer i den enkelte virksomhet.


SLT koordinator Birgitte Søderstrøm er administrativt underlagt rådmannen i Tønsberg og kan treffes på følgende adresse:

Tønsberg rådhus
Tollbodgata 22
3110 Tønsberg

Telefon: 33 34 83 19
E-post: birgitte.soderstrom@tonsberg.kommune.noTilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 02/04/2014 ]
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan