Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

SMIL - Spesielle miljøtiltak i jordbruket

Det kan søkes om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler). Tilskudd kan brukes til tiltak innenfor kulturlandskap i jordbruket og tiltak for å redusere forurensning fra jordbruket. Tilskudd gis tiltak som går utover det som kan forventes ved vanlig jordbruksdrift. Formålet er å ivareta natur-og kulturminner i jordbrukets kulturlandskap, og redusere forurensingen fra jordbruket. Det kan også søkes om midler til drenering av tidligere grøftede arealer. Det er satt av midler over jordbruksavtalen til ordningen.

Last ned søknadsskjema her

Hvem kan søke om SMIL-tilskudd

  • Tilskudd kan innvilges til foretak som oppfyller vilkårene i forskrift 19. desember 2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 2 og § 4. Det må foreligge tillatelse fra landbrukseiendommens eier til gjennomføring av prosjekt eller tiltak som nevnt i denne forskriftens § 4 og § 5.

Det kan ikke innvilges tilskudd til prosjekt eller tiltak på landbrukseiendommer som eies og drives av stat, fylke eller kommune, med mindre tiltaket er et fellestiltak der en eller flere tilskuddsberettigede landbrukseiendommer er med. Søker må oppfylle vilkår i forskrift 1. juli 1999 nr. 791 om gjødslingsplanlegging og forskrift 26. juli 2004 nr. 1138 om plantevernmidler § 18 femte ledd. Søker må videre ha kart over jordbruksarealene foretaket til en hver tid disponerer, samt andre arealer som foretaket disponerer eller som er av betydning for eller som er påvirket av jordbruksdriften. Kulturminner, områder som er viktige for biologisk mangfold, arealer med risiko for tap av jord og næringsstoffer og andre forhold av miljømessig betydning skal være kartfestet og beskrevet.

Kommunen kan være behjelpelig med utforming av søknaden, og orientere om ordningen.  Det kan gis inntil 100 % tilskudd til planleggings- og tilretteleggingsprosjekter, og inntil 70 % tilskudd til tiltak innen kulturlandskap og forurensning. Det gis inntil 1000 kr/daa eller 15 kr/m for grøfting av tidligere drenerte arealer.

Les mer på SLF (Statens landbruksforvaltning) sin nettsider

Søknad
Søknad sendes til kommunen, sammen med kart og andre nødvendige vedlegg.

Aktuelle vedlegg kan være:

  • Miljødokumentasjon og kostnadsoverslag.
  • For kulturminner: Skjøtselsplan godkjent av Vestfold Fylkeskommune.
  • For drenering: grøfteplan med kart og miljødokumentasjon
  • Skriftlig tillatelse fra grunneier for tiltak på andres eiendom.

Innvilget tilskudd utbetales etter skriftelig anmodning fra tilskuddsmottaker etter hvert som tiltakene er utført.  Det holdes igjen 25 % til prosjektet er ferdig og godkjent sluttregnskap er levert.

Klageinstans er Fylkesmannen i Vestfold

Spesielt for min kommune
Fylkesmannen i Vestfold tildeler hvert år midler til "Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket."  Midlene tildeles til kommunene etter skjønn, historisk forbruk og kommunens tiltaksstrategi.  Tønsberg kommune har utarbeidet en tiltaksstrategi for tidsrommet 2013 til 2016. 

Kontakt oss
E-post: postmottak@tonsberg.kommune.no ( for innsending av søknader) eller landbrukskontoret@tonsberg.kommune.no (for generelle henvendelser)
Postadresse: Tønsberg Kommune, KUT landbruk, P.B. 2410, 3104 Tønsberg.
Telefon: 33 34 86 00 / 33 34 86 44

Besøksadresse: Byfogdløkka, Halfdan Wilhelmsens allé 1.

Kontaktperson: John RambergTilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 04/29/2016 ]
Skjemaer og veiledninger
Lover og forskrifter
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan