Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Varsel om igangsetting av detaljregulering for Storgaten 49, gbnr 1001/26 mfl. PlanID 0704 20160147.

I medhold av Plan- og bygningslovens 12-8 og 12-14 varsles igangsetting av detaljregulering av ovennevnte eiendommer. Samtidig varsles mindre endring av detaljregulering av Anders Madsens gate, planID 0704 20140100, vedtatt 04.05.2015.

Tiltakshaver er Folksom AS. Forslagstiller er KB arkitekter AS. Planområdet er ca. 1.3 daa og omfatter i hovedsak gnr.1001 bnr.26 og 200 samt tilgrensende fortau. Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for ny bebyggelse på gnr. 1001 bnr. 26
(Storgaten 49) . Bebyggelsen skal inneholde forretning/ bevertning/ næring på bakkeplan ved krysset Storgaten/Tollbodgaten og boliger i øvrige etasjer. Bebyggelsen planlegges med inntil 6 etasjer og en inntrukket 7. etasje på den nordlige delen.
Eksisterende trehusbebyggelse er forutsatt revet. Endring av Detaljregulering av Anders Madsens gate består i justering av avkjørsel for å legge til rette for adkomst fra Tollbodgaten via eiendom 1001/200. Parkering skal skje inne i den nye bebyggelsen
i Storgaten 49. Området er i Kommunedelplan for Tønsberg sentrum - Byplan 2014-2026 avsatt til ”sentrumsformål”. Kommunen har vurdert at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredning §§ 2 og 3, da formålet vil være i samsvar med Byplanen. I planarbeidet vil følgende tema tillegges særlig vekt: Siktlinjer (fjern og nærvirkning), kulturminner, arkitektur/ tilpasning, byggehøyder og sol/skygge.
Trykk på linken nedenfor til kart over området. Plandokumenter vises under fanen for planbehandlinger i informasjonsboksen. Trykk på ”Send uttalelse-knappen” for å sende en uttalelse til kommunen og kopi til thoresen@kbarkitekter.no . Alternativt kan det sendes brev til brev til Tønsberg kommune, PB 2410, 3104 Tønsberg innen 03.02.2017. Spørsmål kan rettes til Henning Thoresen, mob 41586433.

Kart over områdetTilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 01/06/2017 ]
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan