Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Varsel om oppstart av detaljregulering av Åshaugveien 62B, gnr. 14 bnr. 58 mfl. PlanID 0704 20170150.

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12 - 8 varsles herved at Spir Arkitekter AS på vegne av Format Eiendom AS igangsetter arbeid med detaljregulering av ovennevnte eiendom. Planområdets størrelse er på ca. 15 daa.

Åshaugveien 62 benyttes i dag til industri, verksted, lager, kontor og parkering. Den nordre delen av området som er ubebygd foreslås regulert til kontor, næringsbebyggelse (industri-, håndverks- og lagervirksomhet) og parkering. Det vil bli vurdert byggehøyder
varierende fra 4 – 6 etasjer og et maks. bruksareal på 15.000 m2. Største delen av planområdet omfattes av reguleringsplanen for Åshaugveien 62 (vedtatt 11.09.02). Området er regulert til industri/lager med tilhørende kontor. Områdene langs E18 og området i nord (gbnr. 12/1), omfattes av reguleringsplanen for E18 Gulli – Langåker parsell Gulli – Stokke grense del 5 (vedtatt 04.02.09). I medhold av Plan- og bygningsloven § 12 – 14 varsles oppheving av deler av disse planene. Regulerte byggegrenser mot E18 forutsettes opprettholdt. Åshaugveien 62B er på kommuneplanens arealdel vist som fremtidig næringsområde. Planforslaget er vurdert etter forskrift om konsekvensutredning. Planen vurderes ikke å utløse krav om konsekvensutredning. Det legges til grunn at det reguleres til kontorer som retter seg mot et regionalt marked, og hvor virksomheten ikke er spesielt besøksintensiv.

Trykk på linken nedenfor til kart over området. Plandokumenter vises under fanen for planbehandlinger i informasjonsboksen. Trykk på ”Send uttalelse-knappen” for å sende en uttalelse til kommunen og kopi til kristian@spir.no. Alternativt kan det sendes brev til Tønsberg kommune, PB 2410, 3104 Tønsberg innen 31.03.2017. Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Spir arkitekter AS v/ Kristian Ottesen, kristian@spir.no, mob. 950 44 063.

Kart over området

 Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 03/02/2017 ]
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan