Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Veiledning til søknad om boligtilskudd til etablering

Tilskudd til etablering søkes sammen med startlån (se egen veileder) og kan gis til kjøp av ny eller brukt bolig og til refinansiering. Hvor mye tilskudd som blir gitt, avhenger av boligbehov, husstandens økonomi og muligheter for andre offentlige støtteordninger, som for eksempel bostøtte og startlån. Dersom kommunen avslår søknad om startlån, gis det også avslag på boligtilskudd til etablering.

Tilskudd gis etter en streng behovsprøving der husstandens samlede situasjon og økonomi legges til grunn.
Husstander som er særlig vanskeligstilt av varig karakter skal prioriteres.

Fordi ordningen med boligtilskudd til etablering er strengt behovsprøvd og kommunens tilskuddsmidler er sterkt begrensede, er det til enhver tid nødvendig med en streng innbyrdes prioritering av søknader om tilskudd og startlån.
Dersom kommunen gir et tilbud om startlån og tilskudd (forhåndstilsagn), gjelder kommunens tilbud derfor vanligvis i 3 måneder. Dersom forhåndstilsagnet ikke benyttes innen tidsfristen, bortfaller tilbudet automatisk uten ytterlige varsel fra kommunen. Det må i så fall søkes på nytt.

Dersom søker velger å benytte seg av tilsagnet, er det et vilkår for utbetaling av boligtilskudd at man bebor boligen i 20 år. Tilskuddet nedkvitteres med 5 % årlig i 20 år. Det eventuelle restbeløp som ikke avskrives, forfaller til umiddelbar innbetaling til Tønsberg kommune. Boligen må ligge i Tønsberg kommune.
Kommunen gir ikke startlån og boligtilskudd til kjøp av bolig med utleiedel. Dersom boligen fraflyttes eller selges, skal startlån og tilskudd innfris. Hele eller deler av boligen kan ikke leies ut i låneperioden uten samtykke fra Tønsberg kommunes boligkontor.

Tønsberg kommune forbeholder seg retten til å endre vilkårene for boligtilskudd innenfor de rammer Husbanken setter til enhver tid. Sikkerheten for boligtilskuddet skal til enhver tid ha opptrinnsrett. Startlånet skal ha prioritet foran tilskuddet.

Dokumentasjon som må sendes sammen med søknaden:

  • Siste selvangivelse som viser inntekter, formue og skatt
  • De 2 siste lønnsslipper/trygdekvitteringer
  • Saldoutskrift for alle bankkonti
  • Saldo / nedbetalingsplan for all gjeld
  • Bekreftelse på nedbetalt gjeld (jfr. siste selvangivelse)
  • Tilbud / avslag fra privatbank dersom dette kreves av oss

Spesielle forhold:

Dersom det er spesielle forhold kommunen bør kjenne til i forbindelse med behandlingen av din søknad bør du redegjøre for dette på et eget ark.

Søknaden sendes/leveres:

Tønsberg kommune,Boligkontoret, Postboks 2410, 3104 Tønsberg.

Besøksadresse: Svend Foynsgate 3 (Gunnarsbø), 3126 Tønsberg.

Telefon: 33 34 89 30Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 06/06/2016 ]
Informasjon
Skjema
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan