spacer spacer2
Kommunale selskaper
For å sikre en mest mulig rasjonell drift av kommunen er noen tjenester organisert under egne kommunale foretak eller som interkommunale selskaper. Her finner du mer om brann, parkering, næring og turisme, eiendommer, avløp og renovasjon.

INTERKOMMUNALE SELSKAPER 

Teglkastellet1

 

Slottsfjellsmuseet 

Tidligere Vestfold fylkesmuseum, nå Slottsfjellsmuseet,  er omdannet til et interkommunalt selskap og inngår i felles organisering Museene i Vestfold.  Tønsberg kommune har 51% av aksjene i selskapet. En samarbeidsavtale skal sikre rollefordelingen mellom ansvar og drift. Det organiseres slik at stiftelsen eier museets gjenstander, bygninger og eiendommer av antikvarisk art, mens det interkommunale selskapet skal disponere samlingen og bygningene. Fremtidige utvidelser av museets samlinger skal skje etter faglige prinsipper, mens eierskapet overføres stiftelsen.

Museet ble betydelig utvidet og modernisert i 2010.

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

 Vestfold Interkommunale Brannvesen ( VIB ) er et brann -, rednings - og feiervesen med felles 110 - alarmsentral basert på ny lov om interkommunale selskaper eid av kommunene Holmestrand, Horten, Nøtterøy, Re, Tjøme og Tønsberg. Selskapet er en egen selvstendig enhet med juridisk -, økonomisk - og arbeidsgiveransvar. Ledelse og administrasjon holder til på Tønsberg brannstasjon.

VIB er vertsbrannvesen for den interkommunale beredskapen mot akutt forurensning (IUA) som ble etablert for å ivareta forurensning både fra olje og andre kjemikalier og dekker sjø, land og vassdrag. Det er en landsdekkende beredskap som bygget på de 52 etablerte oljevernutvalgene.

Vestfold interkommunale vannverk IKS

10 kommuner i Vestfold og har ansvaret for vannkilder, vannbehandling, reserveforsyning og hovedfordeling til sine medlemmer. Kommunene har selv ansvaret for leveranser til sine innbyggere.

Tønsberg renseanlegg IKS

Tønsberg renseanlegg IKS har ansvaret for alle avløpsløsninger og renseanlegget på Vallø. Forløperen for selskapet TAU var et utvalg oppnevnt i 1970, som hadde som mandat å se på avløpsløsninger i Tønsbergområdet innenfor kommunene Nøtterøy, Stokke, Sem og Tønsberg..

Utvalget konkluderte med at det burde bygges et felles renseanlegg for Nøtterøy, Sem og Tønsberg plassert på Vallø og et eget renseanlegg for Stokke plassert på Vårnes.
I 1975 ble selskapet dannet. Navnet Tønsbergfjordens Avløpsutvalg (TAU) var da så innarbeidet at det ble beholdt som selskapsnavn. Selskapet ble organisert som et interkommunalt selskap. Fra 01.01.04 er TAU et interkommunalt selskap (IKS) etter "Lov om interkommunale selskap". Alle de fire kommunene ble med i selskapet. Nytt navn juni 2013 er Tønsberg renseanlegg IKS.

Aksjeselskap (AS)

VESAR AS 

Vesar, Vestfold Avfall og Ressurs, er en kommunalt eid kompetansebedrift som håndterer renovasjonstjenester for privathusholdningene på vegne av kommunene Andebu, Horten, Hof, Holmestrand, Larvik, Nøtterøy, Sandefjord, Stokke, Tjøme, Tønsberg og Re. 


Vesar har som mål å tilby en så bra renovasjonstjeneste som mulig, både ut fra abonnentenes ståsted og i forhold til miljøet. Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle renovasjonstjenesten slik at den kan bli bedre på alle områder. Vestfold er per i dag et foregangsfylke innenfor kildesortering og gjenvinning av avfall for husholdningsabonnenter, og vi har som mål å bli enda bedre!

Samarbeid

Tønsberg Hovedvegfinans AS

 Tønsberg Hovedvegfinans AS har besøksadresse Svend Foyns gate 9, 3126 Tønsberg. Selskapet ble stiftet i 1999 og er registrert som aksjeselskap under bransjen "drift av bomstasjoner".

 


Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan