spacer spacer2
Administrativ ledelse og organisering
Tønsberg kommunes administrasjon er organisert etter tonivåmodellen. For tiden er 34 virksomheter og 6 fagenheter direkte underlagt, og rapporterer til rådmannen.

Rådmannen har tilknyttet seg to kommunaldirektører, økonomisjef, HR/personalsjef og leder for kommunikasjon i sin ledergruppe.

Geir Viksand

Jørn Erik Borge

Tove Hovland                    Pål Thalmann             Aase Helland Volle                Jørn Erik Borge                 Ketil Mastberg                         

Direktørene er rådmannens kontaktpunkt mot 34 virksomhetsledere og 6 stabsområder med selvstendig ansvar innenfor sine respektive virksomheter.
Vår desentraliserte modell kjennetegnes ved:

 • balansert målstyring (fokusområdene økonomi, interne prosesser og rutiner, medarbeidere, brukere og læring/fornyelse)
 • utstrakt delegering av beslutningsmyndighet og tjenesteproduksjon
 • nærhet til og fokus på innbyggerne og
 • definert lederansvar for resultater og årlige lederavtaler.


Rådmannen er kommunens øverste administrative leder.

Rådmannens ledergruppe fungerer som en samlet og kompletterende ledergruppe med et omfattende spenn av oppgaver i forhold til de 34 virksomhetene
Ledergruppen er et integrert team med bred kompetanse på alle ansvarsfelt. Ledergruppen arbeider under rådmannens ansvar og arbeider kontinuerlig med å videreutvikle kommunens administrative apparat. Rådmannen møter i Bystyret og i Finans-, plan- og administrasjonsutvalget; mens direktørene møter i respektive fagutvalg på rådmannens vegne. 

Administrasjonsorganiseringen er under omlegging. Fra 1.januar 2013 gjelder følgende inntil videre :

Stab

HR/personal ledes av HR/personalsjef Aase Helland Volle. Oppgaver:  HR-strategi, personalpolitikk, lønn/sykepenger/pensjon, personalforvaltning, lederstøtte, HMS, IA-avtalen og sykefravær.   

Kommunikasjon  ledes av Ketil Mastberg.  Ansvar: IKT, informasjon, internett, intranett, fellestjenester, politisk sekretariat og servicesenter.

Økonomi ledes av økonomisjef Jørn Erik Borge.  Ansvar: budsjett, regnskap, finansforvaltning, innkjøp, juridisk, pensjon/forsikring og skatt.

 

Kultur og idrett - kultur, idrett og frivillighet . Leder: Magnus C. Martin 

Fagenhet helse og omsorg med ansvar for styrings-og kvalitetssystem, forbedringsprogram, saksbehandling og tverrgående overordnede prosjekt. Fagenhetsleder: Harald Næss

Oppvekst - barnehage og skole. Leder: Erik R. Tømte


Rådmannens ledergruppe har oppfølgingsansvaret for virksomheter og fagenheter.

Tønsberg kommune er organisert etter prinsippet om desentralisert organisering. Dette henger nøye sammen med kommunens syv styringsprinsipper:

 • Totalkvalitetsfilosofi

der vi hele tiden søker å møte innbyggernes behov og forventninger på en tilfredsstillende måte. Vår organisasjon skal mobiliseres til å levere kvalitet - kontinuerlig og kostnadseffektivt.

 • Verdistyring

fire begrepspar styrer organisasjonens væremåte og utvikling:
- nærhet og medvirkning
- effektivitet og trivsel
- åpenhet og tillit
- likeverd og trygghet.
Dermed legger Tønsberg kommune til grunn et positivt menneskesyn.

 • Brukermedvirkning
betyr at arbeidet skal organiseres slik at brukerne kan tas med på råd under planlegging, gjennomføring og i forbindelse med resultatvurderinger.
 • Mål - og rammestyring
er en sentral styringsmetode som betyr at organisasjonen skal sette mål for ulike nivåer i organisasjonen ut fra kommunens samlede visjon, mens kommuneplanen med økonomiplan og budsjett setter rammer.
 • Resultatrapportering
er en følge av prinsipper om delegering, desentralisering og resultatkrav overfor den enkelte virksomhetsleder.
 • En lærende organisasjon
der vi forsøker å forbedre vår evne til læring og kompetanseutvikling. Målet er å øke kommunens effektivitet, fleksibilitet og evne til å møte forandringer.
 • Lederprofilen
er fundamentet i vår organisasjon. Ledelse baseres blant annet på teamorientering og sosial profil i lederskapet, deltakelse og medvirkning, kompetanseutvikling, ansvarliggjøring og resultater.

Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan