spacer spacer2
Kommunesammenslåing Re - Tønsberg
I september 2016 vedtok bystyret i Tønsberg og kommunestyret i Re at kommunene skal slå seg sammen. På denne siden kan du følge med på prosessen.


Tidsplan:
 
Hva Når Merknad/Sted:
Åpent temamøte om kultur
"Hva bør prege den nye kommunens kulturpolitikk?"
04.04.17 Støperiet, kl 18.30
Åpent temamøte om Idrett
"Hva bør prege den nye kommunens idrettspolitikk?"
20. 04.17 Våle Samfunnshus, kl 18.30
Åpent folkemøte i Re 26.04.17 Våle Samfunnshus
Åpent folkemøte i Tønsberg 27.04.17 Støperiet
Tønsberg bystyre og Re kommunestyre vedtar en helhetlig politisk platform for den nye kommunen 26.06.17  
Stortinget behandler kommunereformen Juni 2017 Fellesnemnda kan da tre i funksjon
Kgl. res. behandles   Sammenslåing godkjennes formelt
Ansettelse av prosjektleder/rådmann Sommer/høst 2017  
Felles kommunestyremøte, innkalles av fylkesmannen. Behandling av bl.a. antall medlemmer i kommunestyret, valg av og fullmakter til fellesnemnd. Sommer/høst 2017  
Arbeid med å rigge den nye kommunen Aug. 2017 - 31.12.2019  
Konstituerende møte for kommunestyret i den nye kommunen Okt. 2019 Kommunestyrevalg i sept.
Ny kommune er etablert 01.01.2020  
 
Erfaringer fra andre sammenslåinger viser at god planlegging, informasjonsformidling, forankring og bygging av god administrativ og politisk organisasjonsstruktur er avgjørende faktorer for en vellykket sammenslåing.  De to kommunene er allerede i gang med å etablere samarbeids- og fellesløsninger.
 

Innbyggermøter og temamøter

Det er et mål å involvere innbyggerne aktivt som en ressurs i utviklingen av kommunen. Dette skal skje gjennom stor grad av innbyggermedvirkning med gode nærdemokratiske ordninger hvor formålet er tillit og tett dialog med innbyggerne i de to kommunene.

 

Felles kommunstyremøte 7. mars 2017

7. mars 2017 var en milepel for sammenslåingsprosessen mellom Re og Tønsberg. Da ble første del av den politiske plattformen for den nye kommunen enstemmig vedatt både av bystyret i Tønsberg og av kommunestyret i Re. I et felles kommunestyremøte samme dag ble det også inngått en forpliktende ringforlovelse mellom ordførerne. Fylkesmannen i Vestfold, Per Arne Olsen, erklærte at ordfører i Re, Thorvald Hillestad og ordfører i Tønsberg, Petter Berg, nå er ringforlovet.
 
Vedtak fra møtet 7. mars 2017:
  • Den nye kommunen etableres med virkning fra 01.01.2020
  • Den nye kommunen skal hete Tønsberg
  • Et eget utvalg nedsettes for å utarbeide forslag til nytt kommunevåpen.
  • Det oppnevnes en fellesnemnd i medhold av inndelingsloven § 26. Fellesnemnda skal bestå av 16 medlemmer, 8 medlemmer fra hver kommune og alle partiene i kommunestyret og bystyre skal være representert. 
 

Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan