spacer spacer2
Kommuneplan
Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske styringsdokument og inneholder mål og retningsvalg for kommunens utvikling. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel.

Den skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål og interesser. Kommuneplanen har en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp i fireårsperioden. Handlingsdelen skal revideres årlig.

Samfunnsdel og handlingsdel
Kommuneplanens samfunnsdel 2014 – 2026 sammen med tilhørende handlingsdel 2016 - 2019  for Tønsberg kommune er nå vedtatt. Samfunnsdel og Handlingsdel kan lastes ned her:

Kommuneplanens samfunnsdel 2014 – 2026
Kommuneplanens handlingsdel 2017 - 2020

Arealdel

Kommuneplanens arealdel er nå vedtatt i bystyresakene 072/15 og 006/16. Bystyrets vedtak kan ikke påklages.  

Utfyllende bestemmelser punkt 2.1.7 Tap av matjord: Første avsnitt om krav til nydyrking er ikke lovlig, og vil derfor ikke praktiseres.

Arealdelen med vedlegg kan lastes ned her:

Disse kartene er i pdf format. Dersom du ønsker nærmere informasjon om ditt nærområde anbefaler vi kommunens kartløsning.


Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan