spacer document image 1
Tønsberg kommunes segl
spacer2
Fakta om Tønsberg
Tønsberg er Norges eldste by, regionsentrum og Vestfolds fylkeshovedstad. Byen ble grunnlagt i 871 og kan fortelle om sin dramatiske historie. I dag er byen et livskraftig og kulturelt sentrum for nesten 90 000 mennesker. Tønsberg er en av bykommunene i Norge som vokser raskest. Kommunens driftsbudsjett for 2016 er på ca 3 milliarder kroner. ; Fra 1.januar 2017 er adressen : Halfdan Wilhelmsens gt . 1 C.

Innbyggere
Politisk sammensetting
Areal
Veier
Arbeidsplasser
Barnehager og skoler
Kirke, kultur og fritid
Helse og sosial

Tønsberg ble grunnlagt i 871og var eneste by i Vestfold fram til 1671. Tønsberg er i dag, inkludert omland, Norges 9. største by.

Tønsberg er regionens handels- og kultursentrum med sete for sentrale institusjoner som Fylkesmannen i Vestfold, Vestfold fylkeskommune, Biskopen i Tunsberg bispedømme,  Agder lagmannsrett,  Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, HELFO, Bufetat Sør, Valgdirektoratet, Politisjefen i Vestfold, Vestfold Festspillene,  NRK Vestfold, Sykehuset i Vestfold,  Haugar Vestfold Kunstmuseum og Slottsfjellsmuseet IKS.  Operasjonssentralen for politidistrikt sørøst (Telemark, Vestfold og Buskerud) skal plasseres i Tønsberg fra 1.1.2017. Tønsberg har høy arbeidsplassdekning, over 130 prosent og Tønsberg scorer høyest i 2014 av Vestfoldkommunene. Tønsberg opplever stor investeringsvilje og stor interesse for bedriftsetableringer. Hele vårt område oppfattes som et svært attraktivt bosted. Det er høyt tempo i boligbyggingen og nye prosjekter selges raskt ut. 

Fra 1.januar 2017 justeres kommunegrensen til Stokke/Sandefjord slik at Vearområdet blir del av Tønsberg kommune. Dermed øker innbyggertallet med ca 2.200. 

Tønsberg ble av NHO kåret til beste kommune i Vestfold på totalt tjenestetilbud og vi ble kåret til nr. 1 på Kulturindeksen. Vi holder på å omorganisere våre tjenester innen pleie og omsorg og satser særlig på kvalitet og pasientsikkerhet. "I trygge hender" er et pilotprosjekt der Tønsberg er først ute i et nasjonalt pasientsikkerhetsprogram. Tanken bak dette prosjektet er å forankre og jobbe systematisk med pasientsikkerhetsrarbeidet i hele kommunen. 

Byens segl - byens offisielle varemerke ©

Tønsberg har ikke byvåpen i tradisjonell heraldikk-forståelse og er heller ikke godkjent som byvåpen. Det betyr i praksis ikke så mye. Vårt bysegl er vårt varemerke og har reelle røtter og viser hva Tønsberg stod for i middelalderen. I dag brukes vårt bysegl på alle offisielle dokumenter. Seglet er rettslig beskyttet  ® og kan ikke brukes uten tillatelse fra Tønsberg kommune.

Tønsberg bysegl fra middelalderen er bare bevart i ett eneste originaleksemplar i ett eneste originaleksemplar, kanskje fordi det sjelden ble benyttet. Som oftest brukte byens embetsmenn sine egne segl på de offentlige dokumenter. Men i enkelte høytidelige sammenhenger ble det brukt. Ved hyldningsbrevet som ble utstedt for Håkon Magnusson den yngre på Bohus i 1344 antas at Tønsbergs bysegl hang sammen med Norges øvrige middelalderbyer. Det eneste originalsegl vi kjenner er fra 1349 og avviker ikke mye fra det segl Tønsberg bruker i dag.

Seglets symbolikk er ikke til å ta feil av. Seglet fremstiller en borg omgitt av en ringmur oppe på et fjell med sjø nedenfor. På bølgene ved foten av fjellet duver et langskip. Seglet har følgende skrift : Dette er seglet til Tunsberggenserne.

 

Innbyggere:

 Fra 1.januar 2017 :  44.676 innbyggere ( beregnet, kilde : SSB ) 

Vear ( tidligere del av Stokke kommune ) er fra 1.januar 2017 grenseregulert slik at 2.190 personer  nå bor i Tønsberg kommune. 

Faktisk folketall (SSB) 1.januar 2016 : 42.276

Faktisk folketall 2016 er klart i februar 2017

 Her finner du folkehelseprofilen 2015 for Tønsberg

Parti Mandater
Fremskrittspartiet 5
Arbeiderpartiet 14
Høyre 11
Sosialistisk Venstreparti 2
Kristelig Folkeparti 2
Venstre 2
Senterpartiet 1

Miljøpartiet De Grønne 

2

Politisk sammensetting av bystyret 2015-2019

 

 

 

Antall stemmeberettigede : 31.582

Valgdeltakelse ved kommunevalget 2015 : 62 % 

Valgdeltakelse ved Stortingsvalget 2013  : 77.8 %

 

Areal:

Tønsberg kommune grenser til Nøtterøy i syd, Sandefjord ( fra 1.1.17)  og Re i vest og Horten kommuner i vest og nord.

Kommunens areal er 108 kvadratkilometer.

Det er 55 km kystlinje. Mange km er varig sikret gjennom offentlig eierskap.

Dyrkbar mark : 40 %

Utnyttet til utbyggingsformål : 22 kvadratkilometer

Skog- og landbruksarealer : 72 kvadratkilometer

Bebodde øyer : Husøy  (broforbindelse via Nøtterøy ) og Torgersøya

Parker og idrettsanlegg utgjør 1260 dekar

Tønsbergitt :

Tønsbergitt er en dypbergart og stammer fra de eldste kammer i Oslofeltet. Tønsbergitt er brunlig/rødlig av farge. Den kan du se i mange gamle grunnmurer i Tønsberg by, for eksempel i Nordbyen. Slottsfjellet består mye av rombeporfyrsteiner.

En Tønsbergitt-stein er plassert i varden på Gaustatoppen.

 

Veier:

Europavei ( E 18 ) gjennom kommunen : 12 km

Riksveier i kommunen: 53 km

Fylkesveier : 72 km

Kommunale veier : 180 km

 

Arbeidsplasser:

Arbeidsplassdekning : 130 % (2014)  - best i Vestfold 

Sysselsatte 15-74 år med bosted i kommunen. 4.kvartal 2010 :  68 % av befolkningen

Registrerte arbeidsledige som andel av arbeidsstyrken, årssnitt 2009 : 3.2 %

Brutto inntekt pr innbygger 17 år og over 2008 : 342 800 ( Vestfold 332 100 )

Barnehager og skoler:

Antall kommunale og private barnehager : 42

Antall barn i barnehage 2015-16  : 2126

Barnehagedekning 1-2 år : 80 %

Barnehagedekning 3-5 år : 96.4 %

Antall grunnskoler : 13

Antall elever skoleåret 2015 - 2016 : 4360

3 private grunnskoler

Kulturskole med 550 elever

Tønsberg Voksenopplæring (interkommunal) med ca 600 elever fra mer enn 70 nasjoner

IKT : Alle skoler og barnehager har tilknytning til fibernett.

Kirke, kultur og fritid:

Tønsberg Domkirke

Kirker: Husøy kirke, Vallø kirke, Søndre Slagen kirke, Slagen kirke, Solvangkirken, Eik kirke og Sem kirke.

Tønsberg og Nøtterøy Bibliotek - "Under kunnskapens trær"

Antall friville organisasjoner : ca 400

Ungdomssentra : 8

Idrettshaller : 5 ( 7 flater 22 x 44 meter )

1 atlethall, 1 kickboksinghall, 2 anlegg for bueskyting inne og ute og 1 pistolbane.

Idrettspark med ishall, kunstfrossen bane 400 m, gressbane, treningsanlegg og fritidsanlegg, samt stort parkanlegg, to haller og atlethall.

Gymnastikksaler : 10

Tønsberg Gressbane med kunstgress - arena for hjemmelaget Tønsberg Fotballklubb (  2.divisjon )

Tønsberg Svømmehall med to basseng og 3 mindre svømmebasseng på Presterød, Ringshaug og Midtløkken

11 gressbaner, 4 kunstgressbaner, 10 grusbaner, 4 ballbinger, 3 friidrettsanlegg, 3 sandvolleybaner for trening og 4 sandvolleybaner som nærmiljøanlegg

5 lys- og turløyper, 2 kyststier og 5 kulturstier,  ridestier og flere større sammenhengende turområder ( som eksempel Essoskogen i øst, Tangsrød i nord og fra Semsbyen i vest, samt Byskogen/Frodeåsen 10 minutters gange fra byens sentrum).

2 campingplasser ( Skallevold og Ringshaug ).

3 bobilplasser ( Korten, Gunnarsbø og messeområdet).

Vestfolds største badestrand - Ringshaug - utmerket for små barn. Standard : "Blått flagg"  

5 båthavner : Bliksekilen, Klopp, Nes, Husøy, Husvik og Ollebukta. Båthavnene drives av båtforeningene.

Vestfolds største fritidsbåthavn - Vallø med plass til over 2000 fritidsbåter.

Gjestehavn "midt i byen" med nær 8000 gjestedøgn.  Kåret til Beste gjestehavn 2013.

Kystkultursenter med historiske utstillinger, slipp, verksted og bryggeplass.

Jarlsberg Flyplass, småflyplass og arena for blant andre Vestfold Modellflyklubb.

Helse og sosial:

Egne sykehjemsplasser : 198

Kjøpte sykehjemsplasser : 90

152 omsorgsboliger

Nytt sykehjem i Slagen skal ferdigstilles i 2018

Friere brukervalg for praktisk bistand i hjemmet er vedtatt og iverksatt.

Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger over 80 år : kr. 234.296

Folkehelseprofilen 2012 finner du her

Kommunens organisasjon:

Antall ansatte : 2886 ( 2270 kvinner og 616 menn, fordelt på 2132 årsverk ) 

Tønsberg kommune har 34 virksomheterog 5 fagenheter.

Det er et kontinuerlig fokus på Arbeidsmiljø ved oppfølging av IA-avtalen ( avtale om inkluderende arbeidsliv) og rapporteringer på helse, miljø og sikkerhet (HMS) og medarbeiderundersøkelser.

Medarbeiderundersøkelser viser gode resultater.

Tønsberg kommunes administrasjon er av VG kåret som 3.mest effektive kommune i landet.

Kommunens økonomi:

Tønsberg kommune produserte tjenester for 2,8 milliarder kroner i 2016. Dette er finansiert ved skatteinntekter (36%), tilskudd fra staten (35%), kommunale avgifter, gebyrer og egenandeler (14%), samt salgsinntekter og overføringer fra andre (15%).

Tønsberg kommune har 35 virksomheterog 5 stabsenheter.

Av kommunens brutto driftsutgifter på 2,7 milliarder kroner i 2014, var de største utgiftene nesten 35 % til pleie og omsorgstjenester, grunnskoleopplæring utgjorde noe over 20% og barnehager 13%. Vann, avløp og renovasjon og administrasjon utgjorde 5% hver, mens sosialtjenesten belastet med ca. 5% og kultur 4% av utgiftssiden.

Andre opplysninger om Tønsberg :

Årlige TV-aksjoner :

Resultat 2016 - Norges Røde Kors   -  kr. 1, 4 mill. - dvs. kr. 34.- pr innbygger 

Tønsberg kommune/ bystyret  gir kr. 1.50 pr. innbygger, kr. 61.200.- 

Byens avis -

Tønsbergs Blad

www.tb.no

Andre kommunefakta : 

Postadresse : postboks 2410, 3104 Tønsberg

Besøksadresse : 

Fra 16.desember 2016 : Halfdan Wilhelmsens gt. 1 C. Inngang fra Seebergsgt. Alle henvendelser skjer til Servicesenteret. 

Kommunenummer : 0704

Bankgiro Tønsberg kommune: 2400.05.09988

Organisasjonsnummer : 950 611 839

Arbeidsgiveravgiftsone: 1

Revisjon : Deloite 


Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan